Často kladené otázky

Pýtate sa nás:

Pilot vrtulníka musí byť držiteľom minimálne licencie súkromného pilota vrtulníka PPL(H), držiteľom aspoň obmedzeného preukazu radiotelefonistu leteckej pohybovej služby a držiteľom zdravotného osvedčenia minimálne II. triedy.

Preukaz súkromného pilota vrtulníka (PPL(H)) vydáva dopravný úrad - divízia civilného letectva na základe úspešného zloženia teoretických skúšok a úspešného absolvovania leteckého výcviku v schválenej výcvikovej organizácií. Preukaz rádiotelefonistu vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe úspešne zloženej skúšky pred komisiou úradu a zdravotné osvedčenie II. triedy vydáva na základe prehliadky dopravným úradom schválený lekár, ktorých zoznam je na stránke dopravného úradu, divízia civilného letectva

Letecký výcvik obnáša úspešne odlietať predpísanú výcvikovú osnovu, ktorá obsahuje jednotlivé cvičenia v rozsahu 45 letových hodín. Treba si ale uvedomiť, že toto je len zákonom dané minimum. Inštruktor postupuje so žiakom na ďaľšie cvičenie po úspešnom zvládnutí predchádzajúceho, takže treba počítať aj u relatívne talentovaných žiakov s dĺžkou výcviku cca. 50hod. Samotný výcvik je zakončený praktickou skúškou pred povereným examinátorom Dopravného úradu.

Výcvikovú osnovu je možné za určitých okolností skrátiť o 10%, ale najviac o 6 letových hodín. O tomto skrátení rozhoduje dopravný úrad na žiadosť žiaka, ak je žiak už držiteľom inej pilotnej licencie.

Výuka teórie prebieha v našom výcvikovom zariadení a z veľkej časti samoštúdiom. Žiak obdrží u nás všetky potrebné materiály k úspešnému zvládnutiu skúšok na Dopravnom úrade. K prípadným konzultáciám sme vždy k dispozícií.

Áno, ale je to finančne zbytočne náročné. Letová hodina na Robinsone R-44 je cenovo dva krát vyššia ako na Robinsone R-22. Je veľmi ekonomické absolvovať výcvik na R-22 a po získaní preukazu sa nechať preškoliť na R-44. Preškolenie obnáša nalietať 5 letových hodín s inštruktorom na type R-44 a absolvovať záverečnú praktickú skúšku pred povereným examinátorom Dopravného úradu.

Hore